Wat is het TEC?
Het Taalexpertise Centrum (TEC) Zierikzee is op 1 februari 2016 ontstaan uit een samenwerking tussen de schoolbesturen Obase en Radar op Schouwen-Duiveland. Met de toename van het aantal vluchtelingen naar Nederland, ontstond een groeiende vraag naar expertise rondom nieuwkomersonderwijs. Door het opstarten van een nieuwkomersgroep in Zierikzee, die de kinderen in de leeftijd van 6-11 jaar ’s morgens bezochten, werd een antwoord gegeven op de handelingsverlegenheid van de scholen. De nadruk van het onderwijs in de ochtenden lag op de verwerving van de Nederlandse taal, lezen en rekenen. In de middagen bezochten de kinderen hun reguliere school.

Inmiddels is het aantal vluchtelingen teruggelopen, waardoor er onvoldoende leerlingen overblijven om de hele week een fysieke klas te vormen. Daarnaast is scherp duidelijk geworden dat niet alleen de eerstejaars nieuwkomers de expertise van het TEC hard nodig hebben, maar ook kinderen die langer dan 1 jaar in Nederland zijn een passend aanbod moeten krijgen op het gebied van Nederlandse taalvaardigheid. Het TEC biedt daarom de combinatie van twee ochtenden taalklas voor de eerstejaars nieuwkomers, waarin zij intensief les krijgen van NT2-geschoolde leerkrachten, met daarnaast de begeleiding van de stamleerkracht en de stamschool bij hun onderwijs aan nieuwkomers op de reguliere school. De expertise van het TEC wordt op deze wijze breder ingezet en meerdere doelgroepen worden bediend.

Wat doet het TEC?
De begeleiding vanuit het TEC ondersteunt zowel leerlingen als scholen, totdat een leerling vier jaar in Nederland is. Vanaf het schooljaar 2020-2021worden de eerstejaars nieuwkomers twee ochtenden in de week geclusterd. Zij komen op donderdag- en vrijdagochtend naar het TEC in Zierikzee waar ze de hele ochtend worden ondergedompeld in de Nederlandse taal. Er wordt onder meer gewerkt aan woordenschat, zinsbouw en taalgebruik, maar er is ook aandacht voor lezen, spelling en rekenen. De tweedejaars nieuwkomers krijgen 1 keer in de week online begeleiding vanuit het TEC, met name rondom begrijpend lezen of pre-teaching van taal.

Het TEC begeleidt stamscholen onder meer door het verzorgen van de intake, het meedenken over het onderwijsinhoudelijk aanbod voor de leerling en het fungeren als vraagbaak op het gebied van nieuwkomersonderwijs voor leerkrachten, intern begeleiders en directie van de scholen.

Komt mijn leerling in aanmerking voor begeleiding van het TEC?
Als u een eerste-, tweede-, derde- of vierdejaars nieuwkomer op uw school krijgt, komt u mogelijk in aanmerking voor begeleiding vanuit het TEC. Graag informeren wij u hierover. U kunt hiervoor contact opnemen met het TEC, zie contactgegevens hieronder.

Wie werken er op het TEC?

Martineke Biesma (werkdagen: donderdag en vrijdag)

Martineke is werkzaam geweest in het speciaal- en het reguliere basisonderwijs. Sinds januari 2016 is zij werkzaam bij het TEC in Zierikzee. Ze begeleidt anderstalige leerlingen op diverse basisscholen en coacht leerkrachten die anderstalige leerlingen in de klas hebben. In 2017 volgde zij de Post HBO NT2 in het Basisonderwijs en volgde zij modules rondom taalontwikkelingsstoornissen.
Wendy de Vrieze (werkdagen: woensdag, donderdag en vrijdag)

Wendy is sinds 2014 werkzaam in het nieuwkomersonderwijs. Ze heeft in 2018 de Master Educational Needs Expert Nieuwkomersonderwijs afgerond en zij volgde in 2015 de Post HBO NT2 in het Basisonderwijs. Ze is docent van de post-bachelor begeleiden van nieuwkomers op school van de Hogeschool Utrecht. Verder schreef ze mee aan de lessenserie rondom meertaligheid van het SLO (https://slo.nl/@10529/lesactiviteiten/) en schrijft ze maandelijks een blog over nieuwkomersonderwijs en meertaligheid, te lezen via https://www.onderwijswereld-po.nl/inspiratie/.

Contactgegevens:

Taal Expertise Centrum Zierikzee (TEC Zierikzee)
Kabbelaarsbank 2, 4301 XB Zierikzee (Wij zijn gevestigd in de J.W. van den Doelschool)

Email: info@teczierikzee.nl
Telefoon: 06 – 50 20 27 83

 Wholesale Jerseys Free Shipping