De Stichting Obase is een bestuur voor openbaar basisonderwijs. Stichting Obase heeft tien basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs. Het openbaar onderwijs is bestemd voor alle kinderen, ongeacht hun culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Door kinderen met verschillende levensovertuiging, culturele en maatschappelijke achtergrond samen te brengen in een school, leren kinderen al heel vroeg respect te hebben voor de opvattingen van andersdenkenden. Hier hebben zij een leven lang profijt van.

Obase is een kwalitatieve, betrouwbare en solide stichting die op haar scholen de kinderen een goede basis biedt voor hun verdere ontwikkeling. Obase staat garant voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor ieder kind. Obase biedt leerlingen een veilige en uitdagende omgeving om zich veelzijdig te kunnen ontwikkelen. Het moet een plezier zijn om te leren.

De organisatie is als volgt ingericht:

Bestuur Stichting Obase: verantwoordelijk voor het strategisch beleid van Obase
Raad van Toezicht: houdt toezicht op het bestuur, controle op het strategisch beleid, verantwoording afleggen naar de gemeenteraad
Bestuursbureau: ondersteunt de scholen en het bestuur van Obase
Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad: overkoepelende MR, overleg- en adviesorgaan voor het bestuur

Voor meer informatie kunt u ook de Statuten, Jaarverslagen en Reglementen van Stichting Obase raadplegen.

 

Geef een antwoord

 Wholesale Jerseys Free Shipping